HT for Web 工具条组件手册

索引


概述

HT for Web提供了工具条组件类ht.widget.Toolbar,工具条上的元素可为原生的html元素, 也支持ht提供的如ht-form.js的表单插件中的组件,并内置提供了按钮、单选按钮、复选框等组件。

工具条支持水平pan的手抓图方式平移,当用户点击在原生或表单插件的组件时工具条不再进行交互控制, 当用户点击在内置组件时,如果后续有水平移动工具条会进行平移的手抓图效果操作,如果放手前没平移则 工具条会进行内置组件的点击操作,因此如果工具条元素较多需要平移功能时,建议尽量使用工具条内置组件, 一方面有助于更多空间可进行平移,另外内置组件占用内存资源也较少,有助于系统性能。

基础

通过toolbar = new ht.widget.Toolbar(items);初始化构建一个工具条对象,items参数为数组类型, 数组中的每个对象都会生成一个工具条元素(按钮、分隔条、原生html或表单插件组件)。

工具条主要可配置属性和函数如下:

原生组件

内置的组件以及下节介绍的表单组件已经能满足大部分应用需求,但工具条依然允许用户放置原生的html组件, 例如元素的select下拉组件,或者用户已经封装好的html组件,对于所有组件工具条都会将其cssposition属性设置为absolutebox-sizing属性设置为border-box的方式进行绝对定位的布局。

采用native的元素组件在配置时,只需要在item的配置属性element上设置上html元素对象即可, 另外需注意itemaction属性不会起作用,如果要监听组件的事件变化,用户需自行对html元素添加原生的监听事件。

表单组件

对于表单插件提供的组件也都可设置在itemelement属性上, 并且工具条还支持用json直接描述自动构建element元素的机制。

如下代码将构建通过关键字属性slider,自动构建ht.widget.Slider组件,并将该组件自动存储到itemelement属性上, ht内部先以不带参数的构造函数构造出组件对象,然后根据json上配置的属性信息查找是否有对应的set函数, 如果有对应的set函数则直接赋值到该对象,如果没找到对应函数则直接用将该属性名和值设置到对象上。

var toolbar = new ht.widget.Toolbar([
  {
    id: 'step',
    label: 'Step',
    unfocusable: true,
    slider: {
      width: 120,
      step: 5,
      min: 100,
      max: 200,
      value: 125,
      thickness: 1,
      onValueChanged: function(){
        toolbar.getItemById('step').label = this.getValue();
        toolbar.redraw();
      },
      onEndValueChanged: function(){
        toolbar.getItemById('step').label = 'Step';
        toolbar.redraw();
      }    
    }
  }
]);

以下代码为slider对象构建的过程:

slider = new ht.widget.Slider();
item.element = slider;
slider.setWidth(120);
slider.setStep(5);
slider.setMin(100);
slider.setMax(200);
slider.setValue(125);
slider.setThickness(1);
slider.onValueChanged = function(){
  toolbar.getItemById('step').label = this.getValue();
  toolbar.redraw();
};
slider.onEndValueChanged: function(){
  toolbar.getItemById('step').label = 'Step';
  toolbar.redraw();
};  

以下为ht目前支持的几个组件关键字映射关系:

function createToolbar(){
  var toolbar = new ht.widget.Toolbar([
    {
      id: 'step',
      label: 'Step',
      unfocusable: true,
      slider: {
        width: 120,
        step: 5,
        min: 100,
        max: 200,
        value: 125,
        thickness: 1,
        onValueChanged: function(){
          toolbar.getItemById('step').label = this.getValue();
          toolbar.redraw();
        },
        onEndValueChanged: function(){
          toolbar.getItemById('step').label = 'Step';
          toolbar.redraw();
        }    
      }
    },
    {    
      id: 'nation',
      label: 'Nation',            
      unfocusable: true,
      comboBox: {
        width: 120,
        value: 'Sweden',
        values: ['Spain', 'Sweden', 'Switzerland'],
        icons: ['images/spain.png', 'images/sweden.png', 'images/switzerland.png']
      }
    },
    {
      id: 'text',
      unfocusable: true,
      textField: {
        width: 120,
        color: 'red'    
      }
    },
    'separator', 
    {
      label: 'Get Information',
      action: function(){              
        alert('Slider:' + toolbar.v('step') + '\n' +
          'Nation:' + toolbar.v('nation') + '\n' +
          'Name:' + toolbar.v('text')
        );
      }
    }
  ]);
  toolbar.v('text', 'Eric Lin');
  return toolbar;        
}

欢迎交流 service@hightopo.com